Omdrejningsregulering af cirkulationspumper

Styringskriterier for cirkulationspumpe

Moderne lavenergipumper som Grundfos' Alpha-modeller sparer energi på to måder: Dels er selve motoren, med sine permanentmagneter mere energibesparende end tidligere tiders modeller, dels skruer disse pumper selv op og ned for ydelsen, alt efter behovet.

I et varmeanlæg kan dette oversættes til: Hvor mange radiatorer eller gulvvarmekredse er åbne? Pumpen registrerer altså selv, ved at "måle på sin egen strøm", hvor nemt det er at skubbe vandet igennem systemet, og skruer ned, når modstanden bliver større. Den positive, afledte sideeffekt er, at evt. støj i rørene mindskes eller forsvinder.

I et solvarmeanlæg er der altid samme modstand, ihvertfald når man ser bort fra at glykolen kan være mere tyktflydende, når det er koldt. Det varer dog kun, til varmen fra solfangerne er nået hele vejen rundt. Er der ingen varme, kører pumpen jo ikke!


Hvad er så grunden til, at man ønsker at styre hastigheden?

Hastighedsreguleringen af pumpen i solvarmesystemer sker altid som funktion af en temperatur i systemet. Alt efter styringens formål bruges forskellige teknikker. Husk i øvrigt at alle hastighedsregulerings-logikker er underordnet styringens basale tænd-sluk-logik: Kun, når solfangeren er varmere end det sted, varmen skal hen, får omdrejningsregulerings-funktionerne lov at arbejde!


Differenstemperatur-styring

Det kan være ønskeligt at sænke pumpens hastighed for at holde en fast forskel på solfanger- og beholdertemperatur i stedet for at tænde og slukke for pumpen hele tiden. En temperaturdifferens eller -forskel er relativ: Pumpen reguleres, så temperaturen ved én føler holdes fx. 10 grader over temperaturen ved en anden føler.


Absolutværdi-styring

Modsat differensstyringen, der arbejder med relative værdier, arbejder absolutværdistyringen med "rigtige" temperaturer - dem vi måler i grader Celsius. En absolutværdistyring kan have til formål at opretholde fx 60 grader i solfangerens udløb, således at der hentes noget "rigtig" varme ned, der kan sendes ind i toppen af bufferen og hurtigt opvarme denne. Eller begrænse centralvarmeanlæggets returtemperatur til fx 30 grader, så buffer-bunden holdes så kold som muligt til gavn for solvarme-udbyttet og lagdelingen. Dette kaldes absolutværdistyring, fordi der styres ud fra en absolut, frem for en relativ temperatur.


Begivenheds-styring

De to styringsformer kan kombineres, som i varmtvandsstationen, hvor der grundlæggende set styres efter at holde en bestemt temperatur på det varme vand, fx. 55 grader. Hvis bufferen på et tidspunkt bliver så kold, at det bliver svært for varmeveksleren at opretholde denne temperatur, så er der fare for at pumpen i forsøget pumper så kraftigt, at bufferen "bundvendes" og den sidste energi faktisk spildes ved at blive blandet op med koldere vand. Her sørger den såkaldte begivenhedsstyring for at, når en vis grænse passeres, i stedet blot at holde en bestemt temperaturforskel mellem buffer og varmtvandsudgang.

Der kan også skiftes mellem forskellige absolutværdistyrings-kriterier ud fra en begivenhed, som det sker i solkredsstyringen. Her forsøges solfangeren holdt på 60 grader, indtil buffer-toppen er fx 55 grader, hvorefter solfangeren forsøges holdt på 10 grader, dvs. pumpen kører med fuld hastighed. 


Teknik

Indtil for få år siden var det stort set kun "gammeldags" pumper som Grundfos UPS-modeller, der kunne omdrejningsreguleres. Der var nogle få, større og dyrere pumper, der kunne reguleres via et 0-10V-signal eller med en såkaldt frekvensomformer. Nu, hvor de gamle pumper stort set er forsvundet ud af markedet på grund af EUs energieffektivitets-direktiver ser det ud til at den standard, der vinder er den, der hedder PWM, Pulse Wave Modulation eller pulsbreddemodulation.

PWM er desværre ikke nær så hurtigt-reagerende som den teknik, vi har hidtil har brugt på UPS-pumperne, den såkaldte puls-fasestyring, men det går nok.

Det er så vidt jeg ved kun firmaet Technische Alternative, der med sine styringer giver disse fleksible muligheder for at hastighedsregulere cirkulationspumper. Teknikken (de såkaldte analogudgange) er til rådighed i næsten alle deres styringer, fra de simpleste ESR-styringer til de største, frit programmérbare modeller. At kun ét firma tilbyder disse muligheder skyldes selvfølgelig, at det er en teknik med et begrænset marked.

Dette afspejler sig også i udvalget af pumper: Der er stort set ingen i almindelig handel, bortset fra vores Grundfos UPM3 Hybrid. Denne pumpe er til gengæld både rimelig i pris og - genial, fordi den kan bruges til alle de formål, der er brug for i et solvarme- og varmeanlæg. Den kan nemlig både styres udefra af et PWM-signal, men også regulere sig selv, eller køre i faste trin som en alpha-pumpe.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu