Mini-/midi-/maxianlægget

Koncept

Solvarmen lægges ind i buffertanken ved rette temperatur og i det rette niveau. Varmen kan lagres til senere brug, så den samlede udnyttelse forøges. En varmtvandsstation bidrager med friskt, varmt vand og en god afkøling af bufferen til gavn for sol-udbyttet. Den avancerede styring, der styrer fremløbstemperaturen til radiatorer og gulve og også tænder og slukker husets hovedvarmekilde efter behov, sørger for størst mulig samlet energibesparelse.
 

Særligt vedr. minianlægget

Minianlægget er mindre, men funktionelt identisk med de større anlæg hvad angår buffer og varmtvandsstation. Minianlæggets styring er enklere og uden vejrkompensering, og anlægget indeholder ikke varmeanlægsshunt eller -pumpe. Alle anlægstyperne kan tilpasses de lokale forhold.
 

Opbygning

Midi-/maxianlægget består af:
 • en buffertank/akkumuleringsbeholder
 • et antal solfangere med veksler og trevejsventil
 • en varmtvandsstation ("gennemstrømnings-vandvarmer")
 • en eller flere motorstyrede shunts
 • en varmeanlægsstyring med indbygget "vejrkompenseringsanlæg"
Midi-/maxi-betegnelsen hentyder til at anlægget kan udføres i forskellige størrelser, anlægsprincippet er det samme, uanset størrelse. 
 
Diagrammet her ved siden af viser anlæggets typiske opbygning.


Funktion - buffer

Buffertanken er en stor beholder, fuld af varmeanlægsvand. Her tilføres - og opbevares - varmeenergien fra solvarmen og fra fastbrændselsfyr, varmepumpe eller andre varmekilder. Og herfra tages varmen ud til husets varmeanlæg (radiatorer/gulvvarme) og til den særlige station, der producerer det varme brugsvand. Alt styres præcist og energibesparende af den elektroniske varmeanlægsstyring.

Bufferen erstatter altså den sædvanlige varmtvandsbeholder, og det er et godt bytte, fordi
 • den er billigere
 • den kalker ikke til, selv om den opvarmes til 95°C, og
 • den holder lige så længe som en radiator!
Kun solvarme og evt. fastbrændselsfyr kan opvarme hele bufferen. Øvrige varmekilder opvarmer kun bufferens øverste del, så der altid er varme på lager til brugsvand og lidt rumvarme.


Funktion - Solvarmeanlægget

Solvarmeanlægget er teknisk set af typen "matched flow". Det betyder, at solvarmepumpens omdrejningshastighed  tilpasses til det aktuelle behov. 
Solvarmevæskens varme overføres til varmeanlægsvandet via en ekstern varmeveksler - og føres via en trevejsventil ind i buffertanken på det rigtige niveau:
 
 • Når der er behov for mere varme øverst i bufferen (hvor vandet skal have en vis temperatur, for at der kan laves varmt brugsvand), sænkes hastigheden på den omdrejningsregulerede solvarmepumpe, så der holdes en konstant temperatur i solfangerens udløb. Varmen føres ind øverst i bufferen og dækker hurtigt behovet, så det undgås at suppleringsvarmekilden må træde til. Det giver solvarmen en bedre dækningsgrad.
 • Når vandet øverst i beholderen er blevet tilstrækkeligt varmt, skifter trevejsventilen, og solenergien indføres længere nede i bufferen, ved et lavere temperaturniveau. Det giver solfangerne (og dermed hele systemet) den højeste virkningsgrad.
Når der bruges en ekstern pladevarmeveksler i stedet for de meget udbredte beholder-spiraler, er det fordi de eksterne vekslere er mere effektive og dermed forhøjer solvarmeydelsen. Det skyldes at der "pumpes på begge sider" - en almindelig spiral eller lign. er afhængig af den naturlige konvektion i beholderen for at komme af med varmen, og det er ikke særligt effektivt. Konkret betyder det, at solvarmevæsken sendes koldere retur til fangerne ved samme udbytte i tanken, hvilket forøger solfangernes effektivitet. 


Funktion - Varmtvandsstationen

Varmtvandsstationen består af en pladevarmeveksler af rustfrit stål med høj ydelse, en kraftig pumpe og diverse hjælpekomponenter. Varmtvandsstationen kan siges at være en avanceret udgave af den gammelkendte gennemstrømnings-vandvarmer.


Intet ”gammelt vand”

Der er altså ikke varmt vand på lager - det laves, sekundet før man tapper det. Det betyder, at det varme vand altid er helt "friskt" og legionellafrit. Fordi energien til opvarmningen kommer fra en stor buffer, kan der tappes store mængder, før beholderen er tom. Opbygningen og styringen af varmtvandsstationen sikrer både at varmeveksleren ikke kalker til, og at buffervandet køles helt af, før det sendes retur til bufferens bund.
 
Varmtvandsstationen er tilmed billigere end en separat varmtvands-beholder, men forøger solvarmeanlæggets ydelse.
 
Læs mere om varmtvandsstationen.


Funktion - Centralvarmekredsen

Motorstyrede shunts sørger for at fordele varmen fra bufferen ud i husets varmekredse (radiatorer, gulvvarme eller begge dele) ved den rette temperatur, alt efter behovet. Hvis man vælger ESBEs BIV-ventil som shunt, kan varmen tages fra et lavere mulige temperaturniveau i bufferen, så man sparer på det varmeste vand.
Har man både radiatorer og gulvvarme, er midi-/maxianlægget opbygget, så det halvt afkølede radiatorvand sendes ud i gulvene og bliver helt afkølet.
 
Herved hiver man mere energi ud af vandet pr. gennemløb og får, på grund af den lavere temperatur på returen, en større temperaturforskel mellem top og bund i bufferenn samt en lavere absolut bundtemperatur. Den lavere bundtemperatur giver bedre "køling" af solfangerne og dermed højere solfanger-virkningsgrad, og den større temperaturspredning giver en bedre udnyttelse af bufferen, der så at sige kan indeholde mere brugbar energi.
Det kan selvfølgelig ikke sikres, at den til rådighed værende mængde "brugt radiatorvand" passer præcist med den mængde fremløbsenergi, gulvkredsen skal bruge, men løsningen vil under alle omstændigheder hjælpe til:
 
 • I alle situationer hvor gulvvarmen bruger mere energi end radiatorkredsen leverer, fungerer afkølingen 100%
 • Hvis gulvvarmen bruger en del af radiatorvandet, fungerer afkølingen delvis

Funktion - Styringen

Det kræver sin styring at kontrollere alle de forskellige processer i midi-/maxianlægget. Derfor bruger vi den avancerede styring UVR16X2 fra det østrigske firma Technische Alternative. Den skal du ikke bekymre dig om – den sørger bare for at alt fungerer, som det skal!
Varmefordelingen i huset styres af UVR16X2s vejrkompenseringsanlæg - efter ude- og indetemperatur mv. Styringen beregner den på ethvert tidspunkt nødvendige fremløbstemperatur og indstiller denne trinløst med den motorstyrede shuntventil. Når der sker ændringer i familiens liv i forhold til det indstillede program, er det nok med et klik på en knap på rumføleren i husets primære opholdsrum for at forlænge dagens opvarmningstid, stille systemet på standby osv. Denne varmestyring kan som standard foretages individuelt for to separate varmekredse, f.eks. én radiator- og én gulvvarmekreds.


Dimensionering

Midi-maxianlægget dimensioneres som andre solvarmeanlæg med buffer.


Ydelse

Midianlægget udmærker sig dels ved at optimere udbyttet fra solfangerne, dels ved at spare mest muligt på energien fra både solen og husets hovedvarmekilde. Dette skyldes
 • den intelligente solvarmeindladning, hvor det øjeblikkelige behov for varme dækkes hurtigst muligt
 • bufferbeholderens evne til at gemme solvarmen, når der ikke er forbrug
 • styringens intelligente regulering af pumper og ventiler for lavest mulige varmeforbrug.
 • systemets evne til at køle vandet bedst muligt, både i varmtvands- og varmedrift til gavn for solvarmeydelsen
Den samlede besparelse påvirkes af mange faktorer, som man kan læse mere om i artiklerne om solvarmeanlæggets økonomi, men generelt ser det ud til at besparelsen ligger i området 30-40% for midianlæg i huse af standardstørrelse og maxianlæg i større huse.


Intet ekstra strømforbrug

Anlæggets mange pumper, styringsopgaver og ventiler kan virke overvældende! Og, hvis man har fået den opfattelse, at alle pumper bruger lige meget strøm, så er perspektivet da også skræmmende - særlig for et system, der har til formål at spare på energien. Sådan er det heldigvis heller ikke! En pumpe bruger jo kun strøm, når den kører.
 
Anlæggets samlede strømforbrug afhænger selvfølgelig af den specifikke brug og indstillinger, men normalt vil anlæggets samlede elforbrug ikke være større end et traditionelt centralvarmeanlægs - med oliefyr, cirkulationspumpe og gulvvarmeshunt, monteret med de nyeste lavenergipumper.
 
Ofte er eksisterende installationer udført, så de bruger overflødigt meget el. Vi har derfor eksempler på, at installation af et midianlæg har halveret ikke kun varme- men også elforbruget i et eksisterende hus, se f.eks. denne artikel i Anlæg vi har leveret.


Integration med varmeanlæg

Midi-maxianlægget er et komplet varmeanlæg, dog uden selve hovedvarmekilden. Anlægget kan kombineres med alle kendte varmekilder:
 • Automatiske pillefyr, gasfyr, oliefyr og varmepumper:
  Tændes af anlæggets styring, når temperaturen øverst i bufferen falder til under den øjeblikkelige behovstemperatur. Disse varmekilder har fordel af den længere driftstid, der opnås, når ikke kun husets radiatorer og/eller gulve, men også en del af bufferen skal fyldes med varme ved hver fyring.

 • Brændefyr eller brændeovn med vandtank ("gris"):
  Tilsluttes, så de udnytter en større del af bufferens volumen. Herved muliggøres sjældnere, men mere intensiv fyring, hvilket betyder forhøjet komfort og renere og mere effektiv forbrænding. 

Se de aktuelle priser på forskellige udgaver af mini-midi-maxianlæggene

Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu